Keressen minket

Vadászat

Szövetséget kötök veletek … és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal” – Faragó Sándor levelező tag székfoglaló előadása

Print Friendly, PDF & Email

Faragó Sándor levelező tag 2022. október 26-án megtartotta akadémiai székfoglalóját

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Faragó Sándor levelező tag 2022. október 26-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

Az ember és a környezetében élő állatvilág kapcsolata az evolúció során kulcskérdéssé vált a húsevés szerepének növekedésével. Ennek a kapcsolatnak az állatvilágra gyakorolt hatása korlátos volt még akkor is, amikor bizonyos specialista jegyek megfigyelhetők voltak. A zsákmányolás értelemszerűen a nagy testű emlősökre fókuszált, a madarak és a mezei vadnak nevezett csoport alárendelt szerepet játszott.

A zsidó-keresztény kultúrkörben sok ezer évvel ezelőtt megjelent e kapcsolat fontosságának a felismerése, s a felelős-szerető uralkodásnak az ideája. A Teremtés könyvében a többoldalú szövetség – amely az egymásrautaltságot és kötelezettségvállalást üzente – évezredekre befolyásolta az e hit szerint élő társadalmak környezethez való viszonyát. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy hosszú időszakon keresztül nem is volt az ember azon képességek és készségek (pl. fegyverek) birtokában, amelyekkel megváltoztathatta volna e szövetséggel meghatározott korlátos pozícióját. A változást elsősorban a harci és vadászati célokra egyaránt használható fegyverek és a lovasság megjelenése jelenthette. Az apróvadat/ vízivadat kis hatékonyságú vadászati módokkal (csapda, íj) ejtették el, tehát érdemben nem veszélyeztették. Nem véletlen, hogy a nagyvadállomány került először veszélybe főként Nyugat-Európában, amire a keresztény vallás a mértékletességre (=fenntarthatóságra) felszólító szentek – Szent Euszták, Szent Hubertusz és Szent Egyed – követendő életpéldáival reagált. Ez jó időre korlátozta a vadfajok kipusztításának esélyét.

A drámai változást a madár és általában a mezei és vízivad vonatkozásában a sörétes puskák vagy „Haile Shotte peics” – ahogy a 16. századi Angliában nevezték őket – kialakítása és használatba vétele okozta. Az arisztokrácia, köztük az uralkodó VIII. Henrik elsősorban madarak vadászatára használta őket. Ettől kezdve teret nyerhetett az emberi telhetetlenség és rekordhajhászás, ami a 19. századra érte el tetőfokát, és olyan fajok kipusztulásához vezetett, mint pl. az amerikai vándorgalamb (Ectopistes migratorius). A természeti erőforrások túlhasználatának jelenségét és addig kimeríthetetlennek tekintett végességüket érzékelve fogalmazódtak meg a fenntarthatóság kívánalmának elvei (először az erdőgazdálkodásban), alakultak ki a vadvédelmi törvényi szabályozás csírái és a természetvédelem gyökerei is. A fenntartható, bölcs hasznosításnak (wise use) világhírű iránymutatója gróf Károlyi Lajos volt, aki tótmegyeri vadászterületein – korát messze megelőzve – elsőként valósította meg a fenntartható apróvad-gazdálkodást.

Az ember sokszor vitatható tájátalakító tevékenységével együtthatóan, akaratlanul segítette a mezei vadállomány térfoglalását szerte a világon és Magyarország mindenkori területén. A honfoglalás idején az erdők 60-70%-os területfoglalása – a termőföldnyerési célú erdőirtások következtében – a 19. század végére 12,9%-ra csökkent. A 19. század utolsó harmadában megkezdődött lecsapolások és folyószabályozások hatására a vizes élőhelyek nagy hányada eltűnt, mezei (rét-legelő és szántó) élőhelyekké alakultak át, utóbbiak területaránya a 19. század végén 77,8% (55,4% szántó és 22,4% rét-legelő) volt. Ez a több millió hektáros mezei élőhely-növekedés a mezei apróvadállomány elterjedésének és számának jelentős növekedését vonta maga után, s ez az ideális helyzet, az ún. „aranykor” – amely a mezőgazdasági technológiák extenzív jellegével társult – az 1950-es évekig tartott.

A Trianonban megcsonkított országterületen fellépő új szükségletek erős nyomást gyakoroltak a művelési ágak arányainak átrendezésére. A szántók területaránya 100 év alatt 55,4%-ról 50,7%-ra csökkent. A gyepek (rét+legelő) egykori 22,4%-os részaránya 12,7%-ra, azaz csaknem felére esett visszaNövekedett az erdősültség, elsősorban az alföldfásítási programnak köszönhetően. A 19. század végén 12,9%-os volt, jelenleg 22,2%-os. Nőtt a kert, a gyümölcsös (1895: 1,0%; 1990: 4,7%) és a művelés alól kivett területek (1895: 5,7%; 1990: 11,5%) aránya is. A mezei élőhelyek, illetve az itt élő vadállomány veszteségei csaknem 1,5 millió hektárt tettek ki! A mezei élettér területarány-romlása mellett a táblaméretek növekedésével és a termesztéstechnológia intenzívvé válásával (kemikáliahasználat, gépesítés), a termesztett növényválaszték, azaz az élőhely-diverzitás csökkenésével a környezeti viszonyok gyökeresen megváltoztak, kedvezőtlenné váltak. E bemutatott változások az apróvad- és vízivadfajaink erőteljes, olykor drámai állománycsökkenéséhez vezettek.

Ebben a helyzetben már nem elégséges a passzív vad- és természetvédelem, hanem aktív beavatkozásra van szükség, A beavatkozás nem lehet hatékony intenzív kutatások, monitoringalapú környezetváltozás-elemzés nélkül. Jobban kell ismernünk mezei és vízivadfajainkat, állománydinamikájukat, szaporodásbiológiájukat, élőhelyhasználatukat és választásukat, táplálkozásukat, predátoraik helyzetét. Kutatásainkban a mezei területek egyik ernyőfajával a túzokkal (Otis tarda) és indikátorfajával a fogollyal (Perdix perdix) végzett több mint 3 évtizedes vizsgálatainkkal megalapozhattuk az említett két kulcsfaj és koegzisztens fajaik védelmét, illetve fenntartható hasznosítását (fogoly, fácán, mezei nyúl stb.).

Faragó Sándor több évtizedes ökológiai kutatásai igazolják a mezőgazdasági élőhelytípusok előnyeit, amelyek az élőhelyszerkezetben, a mikroklímaviszonyokban, a növényi és állati táplálékforrás-kínálatban mutatkoznak meg. Mindez a növénytermesztés kezdete óta előidézte az élőhelyváltás jelenségét, amit a faj nagyfokú alkalmazkodóképességének tekintünk. Az intenzív mezőgazdasági technológiák negatív hatásai – amelyeket a fajok nem feltétlenül érzékelnek – „ökológiai csapdába” ejthetik a fajokat. Így a mezei élőhelyek ellentmondásos környezetnek minősülnek – igaz, termesztett növényfajtáktól függően eltérő mértékben. A mezei fajok önmaguk nem tudják feloldani ezt az ellentmondást. Ha meg akarjuk menteni a túzok-, fogoly- stb. populációinkat, akkor aktív, a konfliktusokat feloldó beavatkozásokra van szükség.

Mindezt megalapozandó, kidolgozta a növénytermesztési technológiák apróvadra gyakorolt hatásának bonitálási rendszerét, valamint a mezei életterek apróvadközpontú fejlesztésének – hazai viszonyokra adaptált – ökológiai alapjait. 1992-ben létrehozta a Magyar Fogolykutató Csoportot és tevékenységének kulcsterületét, a LAJTA Projectet. Ez a terület lett az 1993–2002 között sikeresen megvalósított Magyar Fogolyvédelmi Program pilotprojektje. Ezzel egy időben alapította a MOSON Projectet a Mosoni-sík túzokállományának védelmére, amely pedig a 2005–2008 között a Kiskunsági NP gesztorsága mellett megvalósult EU LIFE – Túzokvédelmi Program referenciaterülete lett, s amely program Monitoring Központnak Faragó Sándor a vezetője volt. Mindkét projekt – amelyek napjainkban is működnek – eredményei széles tudományos és szakmai körben ismertséget és elismertséget vívtak ki veszélyeztetett kulcsfajainak állománynövekedésével.

A lecsapolások és folyamszabályozások következtében óriási veszteségeket elszenvedett vizes élőhelyeinken fészkelő és átvonuló, alkalmasint áttelelő vízivadfajaink állományainak dinamikái többnyire hasonlóan kedvezőtlen tendenciákat mutattak, mint a szárazföldi/mezei fajoknál. E kedvezőtlen helyzet megváltoztatását megalapozó kutatások megvalósítása érdekében 1984-ben kiépítette előbb a Magyar Vadlúd Monitoring megfigyelőhálózatát, majd 1996-ban a kibővített Magyar Vízivad Monitoringot: 23 megfigyelési körzet 48 standardizált megfigyelési egységében végzett, 78 vízimadárfajra kiterjedő vizsgálatával, továbbá a mindezek megvalósítását szolgáló Magyar Vízivad Kutató Csoportot.

Kutatásai eredményeként folyamatosan megállapítják és közzéteszik a vizsgált vízivadfajok legfontosabb populációjellemzőit és a vizsgált 48 területegység vízivadközösségeinek paramétereit. Meghatározta a Ramsari 6. kritériumszint alapján a hazai nemzetközi jelentőségű vizes területeket. Közép-európai viszonylatban először adta meg 42 vízivadfaj élőhely-preferenciáit és az egyes élőhelytípusok fajpreferenciáit. Megállapíthatta a halastavak kiemelkedő jelentőségét a vonuló vízivadfajok és közösségeik fenntartásában. Vizsgálataira alapozva történik meg a vízivadat érintő vadászati és természetvédelmi jogszabályok felülvizsgálata. Javaslatára – Európában elsőként – Nemzeti Vízivad-gazdálkodási Terv került elfogadásra, és vadászati jogszabályban került rögzítésre a vízivad kíméleti területek rendszere (1993). Elkészítette a tőkés réce, nyári lúd, vetési lúd, nagy lilik és szárcsa magyarországi fajkezelési tervét.

Több évtizedes vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy van lehetőség a nem feltétlenül kedvező mezei és erősen visszaszorult vízi környezetben élő fajok, illetve közösségeik megmentésére, állományainak növelésére. Minden beavatkozás, minden program azonban csak addig lehet sikeres, amíg azt folyamatosan, teljes spektrumában megvalósítják. Ha abbamarad a segítő élőhely-gazdálkodás és a hatékony dúvadszabályozás, akkor a környezetben változatlanul munkálkodó intenzív (pl. mezőgazdálkodási) hatások válnak újfent uralkodóvá, s elvész minden addigi eredmény.

Faragó Sándor 1953-ban született Pécsett. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének egyetemi tanára, korábban az Erdőmérnöki Kar dékánja, több ciklusban az egyetem rektora.
Szakterülete a vadbiológia és vadgazdálkodás. Elsőként foglalkozott a hazai fenntartható, természetközeli apróvad-gazdálkodással, bevezette annak tartamos monitoringalapú gyakorlatát (Animal Biodiversity and Conservation, 2012). Kidolgozta a túzokvédelem ökológiai alapjait és hazai védelmi programját (Game and Wildlife Science, 2001). Az Erdészeti Tudományos Bizottságnak több ciklusban alelnöke, két ciklusban elnöke. Több hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, tisztségviselője.

Forrás: MTA

Vadászat

Lezárt akta: orvvadászott

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A ceglédi nyomozók befejezték annak a 42 éves csemői férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint a tilalom ellenére lelőtt egy 2 éves őzsutát, ráadásul vadászlőfegyver engedéllyel sem rendelkezett.

Fotó: Rendőrség

A csemői vadásztársaság egyik képviselője tárcsázta a segélyhívót 2022. augusztus 16-án nem sokkal dél előtt, mivel a tanyája melletti gyümölcsös irányából feltételezhetően kispuskából leadott lövést hallott. Kövér gázzal a hang irányába indult autójával, majd az egyik dűlő sarkán egy 2 év körüli nyakon lőtt őzsuta friss tetemét találta. Ezzel egyidőben a közelben sietve távozott gépkocsijával a 42 éves csemői K. Ferenc, akit a rendőrök pár órával később otthonában elfogtak.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A nyomozók a férfi lakásában kutattak, lövedéket, esztergált hangtompító jellegű csövet, valamint 130 sörétólmot is találtak, mind lefoglalták.

Az ügyben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő megállapította, hogy a lefoglalt esztergált fémcső egy házilag készített hangtompító, melyen keresztül 22 Long Rifle kaliberű lőszer lőhető ki, ami megegyezik az őzből lefoglalt lövedék kilőtt elemével. Az igazságügyi fizikus szakértői vélemény szerint K. Ferenc bal kezének letapogatására használt mintahordozó felületén kimutathatók olyan, jellegzetes elemösszetételű szemcsék, melyet tűz-vagy gáz-riasztófegyver elsütésekor keletkeztek.

Fotó: Rendőrség

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága a hatályos végrehajtási rendelet értelmében az őzsuta értékét 100.000 forintban határozta meg.

A 42 éves férfi a kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében elmondta, hogy nem lőtt, egy petárdát dobott el, a vaddisznók miatt, tagadta, hogy bármilyen lőszere, vagy lövésre alkalmas eszköze volna.

Fotó: Rendőrség

A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a férfival szemben orvvadászat bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom

Vadászat

Vadász-gyermeknap: Hetedszerre sem unalmas

Print Friendly, PDF & Email

Vadász-gyermeknapot tarttak Várpalotán

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Ha van Veszprém vármegyében olyan, vadászathoz kapcsolódó közönségrendezvény, ami egyformán mozgat meg helyieket és távolabbról érkezőket, karon ülő kisgyereket és nagyszülőket, vadászokat és a vadat „csak” fogyasztókat, az egyértelműen a várpalotai vadász-gyermeknap!

Fotó: OMVK

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

Annak idején (a Vadászati Kultúra Napja rendezvény Keszthelyre való „költözése” után) merész vállalkozás volt teljesen új tematikájú eseményt hozni a Thury-vár ódon falai alá, az idő azonban igazolta azok elkötelezettségét és bátorságát, akik összefogása révén idén már hetedszer telt meg mosolygó gyermekarcokkal Várpalota belvárosa.

Mire a Bakony Vadászkürt Egylet tagjainak köszönhetően a hivatalos megnyitó kezdetét jelző kürtszignálok felharsantak, az egy négyzetméterre jutó kicsik száma csak egy óvodában lehetett volna nagyobb, mint a Thury-vár környékén.

Mint Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke köszöntőjében rámutatott: a vadászkamara az ifjúsági programja megvalósításán keresztül mindig is prioritásként kezelte a vadászat népszerűsítését a gyermekek, vagyis a jövő felnőttei körében. A várpalotai „vadásznap a gyerekekkel, gyereknap a vadászokkal” elnevezésű összejövetel bizonyította életképességét az elmúlt évek során, hiszen ha nincs koronavírus, idén már nyolcadszor ünnepelhetnénk együtt. Mindez nem volna lehetséges a támogatók, vagyis a kamara, a vadászszövetség, a Bakonyerdő és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Várpalota Város Önkormányzata, a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a főzőcsapatok nagylelkű közreműködése nélkül.

Katona Csaba alpolgármester úr a városi önkormányzat nevében mondott köszönetet azok felé, akik önzetlensége évről évre sokak számára teszi lehetővé egy önfeledt nap eltöltését Várpalotán, a vadászat égisze alatt. Mint rámutatott: ez az összejövetel sokak számára kedvező alkalom arra is, hogy legyőzzék a vadhústól való idegenkedésüket, hiszen amellett hogy a vadhús – megfelelő hozzáértéssel elkészítve – kulináris élményt nyújt, fogyasztása a háziállatok húsánál sok tekintetben egészségesebb.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A köszöntők elhangzása után került sor az elismerések, kitüntetések átadására. A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült – posztumusz – az év elején elhunyt Kötél László vadásztársunk. Az elismerést az özvegye vette át. Pál Lajos és Tóth Attila a vadászokért és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmével lett gazdagabb. Eckert Zoltán a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett példaértékű tevékenységével a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Csingervölgyi Vadásztársaság magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme, a szakma hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységét gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el.

Fotó: OMVK

A vár környékén és magában a várban egész nap térítésmentesen szolgálta a nagyszámú érdeklődő önfeledt kikapcsolódását a megszokott, vurstli jellegű szórakozáson (arcfestés, ugrálóvár, körhinta stb.) túl a lézeres lövészet, a hordozható planetárium, a Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság haditechnikai bemutatója, a solymászok és a vadászkutyások ismeretterjesztő előadásai valamint a Thury-vár és a környék történelmét bemutató kiállítások.

Fotó: OMVK

A főzőverseny résztvevői ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a vadász-gyereknapra ellátogató családok gasztronómiai tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Ha igaz a mondás, és az ő szívükhöz is a gyomrukon át vezet az út, akkor ez alkalommal is sikerült javítani a vadászok imázsát. Hogy a főzők munkája se maradjon elismerés nélkül, szakértő zsűri által odaítélt díjakkal gazdagabban térhettek haza a csapatok: Az Ősi Sárrét Vadásztársaság III., a Tési Fennsík Vt. valamint a Mesterszakácsok és Bazsi formáció II., a Hajag Vidéki Vt., a Diana Vadászhölgy Klub és a Csobánc Vt. I. díjjal lett gazdagabb. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A főzőverseny fődíját Rédei Zsolt nyerte el. (Fotó: OMVK)

Várpalota Város Nagydíját, a Várpalotai Bányász Horgász Egyesület a Bakonyerdő Zrt. különdíját, a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület a Verga nagydíját vihette haza. A főzőverseny nagydíját a családsegítő szolgálat és a várpalotai polgármesteri hivatal közös csapata, míg a főzőverseny fődíját a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságot képviselő Rédei Zsolt elnök vehette át a remekbeszabott gombás szarvasborjú pörköltért.

 

Forrás: OMVK

Tovább olvasom

Vadászat

Engedély nélkül tartott lőfegyvert – elfogták

Print Friendly, PDF & Email

Egy vépi férfi engedély nélkül tartott lőfegyvert. A TEK elfogta

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére, a Terrorelhárítási Központtal együttműködve fogták el a szombathelyi rendőrök a vasi férfit. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzését követően, a szombathelyi rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ 2023. május 24-én, a délelőtti órákban elfogott egy vépi férfit, aki engedély nélkül tartott lőfegyvert, valamint lőszereket.

A kutatás során a nyomozók egy lőfegyvert, valamint hozzá tartozó 140 darab lőszert, továbbá egy légfegyvert és hozzá tartozó 174 darab lőszereket is lefoglaltak. A férfit a szombathelyi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett. Vele szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom