A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei  Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban. A Kormányhivatalok listáját és levelezési címét e közlemény 7.számú melléklete tartalmazza. A kifizetési kérelmet 2020. június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani. – tájékoztatott a Magyar Államkincstár. 

A kifizetési kérelem legkésőbb 2020. június 30-án adható postára, illetve az elektronikus
benyújtó felületen 2020.06.01 00:00:00 – 2020.06.30 23:59:59 között van lehetőség a
kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
A Kincstár javasolja, hogy a küldeményt tértivevényes küldemény formájában adják postára.
Elektronikus benyújtás esetén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel.
a Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetési kérelem visszautasításának van helye az alábbi esetekben:
 nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
 nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
 nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs – megfelelően
– igazolva), vagy
 a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

A Kincstár a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, továbbá
jogosult helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. Helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizheti, hogy a kifizetési kérelemben foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. Az igényelt támogatási összeg jóváhagyása érdekében pedig az ENAR, BIR, valamint TIR nyilvántartásokba bejelentett adatok helyességét ellenőrzik  a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, mivel a kérelem benyújtását követően bejelentett módosítások nem vehetők figyelembe a kérelem bírálata során!

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8434081/44_2020_+k%C3%B6zlem%C3%A9ny_TK4_KK10%25+2020_j%C3%BAnius.pdf/344b3390-b3b1-472c-b02b-09325fb9341b

Forrás: Magyar Államkincstár