Keressen minket

Vadászat

Visszanéző (1898): Sakál és a nádi farkas

Print Friendly, PDF & Email

Méhely Lajos cikket írt az aranysakálról 1898-ban

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Van a magyar faunának egy jövevény ragadozója, melyet nagysága és színezete szerint közepes rókának lehetne tartani, ha termetében s egész alkatában nem vallana annyira a farkasra. Vadászaink közül valószínűleg többen látták, talán lőtték is, vagy legalább hallottak erről a sajátságos állatról, melyet — ahol felbukkan — a farkas és a róka, vagy a kutya s a róka korcsának tartanak, de mely se nem ez, se nem az, hanem egy önálló, külön faj, a sakál (Canis aurous L.).

Ábra: A természet

Állatunk a magyar faunának nem rendes tagja, nálunk csak nagy ritkán fordul meg, a mennyiben igazi hazája a Földközi- és Feketetenger s a Kaspi tó körüli országokban van, honnan messze benyomul Afrikába és Ázsiába, egészen Kelet-Indiáig. Európai elterjedésének északi határa mintegy Curzola dalmácziai szigetnek a vonalába esik, azonban nagy ritkán Boszniában, sőt hazánk déli és középső részein is megjelenik. Igy a Nemzeti Múzeumban van egy példány, melyet 1882. január 17-én Hevesmegyében a debrői pagonyban lőttek; 1879. nov. 7-én Eszék közelében a nyárdi erdőben került egy példány terítékre, mely jelenleg a bécsi császári múzeum birtokában van, 1891-ben pedig Bellyén esett egy darab, melyet a zágrábi múzeumban őriznek.

Ugyanabban az évben állítólag Rumában (Szlavóniában) is lőttek egyet, de hogy ez a példány hová lett, arról nincs tudomásunk. Minthogy a sakál szaporodási viszonya is a farkaséval azonosak, föltehető, hogy fiai ez időtájt már nagyocskák, anyjuk most oktatja be őket a rablás mesterségébe s így alkalomszerűnek látjuk hazánk vadászait felkérni, szíveskedjenek e kiválóan érdekes ragadozó nyomait figyelemmel kísérni és az esetleg elejtett példányokat a Nemzeti Múzeumba beküldeni.

A sakál igazi hazájában százszámra menő falkákban kóborol s a nagyobb állatokat (pl. az antilopokat) is vakmerően megtámadja, nálunk azonban nagyobb kártétellel nem igen vonja magára a figyelmet, mert csak kisebb állatokat rabol s már a juhot és kecskét sem igen bántja. Szükségből a dögöt is megeszi, sőt gyümölcscsel és gyökerekkel is beéri. Nappal az erdőségben, vagy a nádasban bujkál s csak éjjelenkint jár ki rablásaira, nem csodálhatjuk tehát, hogy oly ritkán kerül vadászaink szeme elé. A sakál nagyon jó barátságot tart a kutyával, könnyen is kereszteződik vele, a mi külsejük nagy hasonlatosságánál fogva egészen természetes is. Hangja is a kutyáéhoz hasonló, rövid, szakgatott ugatással váltakozó vonítás. Megfigyelése annál kívánatosabb, mert életviszonyai tekintetében meglehetősen homályosak ismereteink. Alaktani vizsgálatához is fontos tudományos érdek fűződik, amennyiben még mai napig sem sikerült a sakál és a farkas között minden tekintetben megálló, biztos megkülönböztető bélyegeket felfedezni.

Mindössze is annyit tudunk, hogy a sakál jóval kisebb, (testhossza mintegy 76 cm., farkhossza 27 cm.) gyengébb termetű, de egész alkatában, feje szabása és fogazata szerint is annyira hasonlít a farkashoz, hogy csakis — egyébként rendkívül változékony — színezete alapján vagyunk’ képesek a farkastól megkülönböztetni. A déleurópai, szíriai, palesztinai és indiai sakál leggyakoribb színruhája a következő: Bundája a hátán fehérrel és szürkével vegyes rozsdavörös, a háta közepén sötétebb színű, feketével kevert. Alul s a végtagok belső oldalán szennyes fehér. Végtagjainak külső oldala, továbbá a mellsők mellső oldala, a hátsók hátsó oldala és lábai sárgás vörhenyesek. Melle előtt a nyakán egy élesebb, ez előtt pedig (mintegy nyaka közepén) egy valamivel elmosódottabb sárgásbarna harántsávja van. Fülének külső oldala és szegélye rozsdavörös, töve tájéka halaványabb vörhenyes. Arcza feketés, rozsdaszínű pettyezéssel, szemkarikái sárgavörösek. Hosszúszőrű farka rozsdaszínű s felső oldalának közepe előtt fekete foltja van.*)

Nem lehetetlen, hogy hazánk déli vidékein az ún. nádi farkassal (Canis lupus minoij zavarják össze, melyet a szerémségi vadászok jóval kisebb termeténél fogva határozottan megkülönböztetnek a rendes farkastól s mely állítólag messze nyugatra, egészen a Fertő tóig terjedt el. A nádi farkasnak tudományos leírása egyáltalán nincs, azonban, hogy nemcsak a vadászképzeletben élő, de valósággal létező alakkal van dolgunk, azt számos irodalmi följegyzés látszik bizonyítani. Jeitteles valószínűnek tartja, hogy a magyarországi nádi farkas az Eversmann-tól leirt dél-oroszországi, sárgásabb színezetű és kisebb, pusztai farkassal azonos.

A KONUS FLAME hőkamerája, egyszerű könnyen kezelhető és ráadásul vízálló! (Fotó: Agro Jager News)

Kramer már 1756-ban hangsúlyozza, hogy a vadászok a farkasnak két válfaját különböztetik meg, melyek egyike nádasokban tartózkodik, kisebb, szürkébb (!) színű és nádi farkasnak neveztetik. Tschudi szerint «Magyarországon a Hanságon nagyon gyakori az ún. nádi farkas. A nádi farkasban, a pontos tudományos vizsgálat talán önálló fajt deríthetne ki , mert testtagjainak arányai a közönséges farkaséitól jelentékenyen elütök.» Mojsisovics Ágost 1890-ben egy bellyei — sajnos, már szőnyegnek kikészített — farkasbőrt vizsgált, melyen az volt a feltűnő, hogy a sárgás vörösbarna alapszínen a hát közepéről a testoldalak felé, valamint a végtagok külső oldalára is fekete sávok húzódtak ; a végtagok belső oldala feketés-szürkébe hajlott; torka tiszta fehér volt; füle sötét vörösbarna, fekete sávos foltokkal; feje teteje a fülek közt rozsdavörös és fekete, hosszúkás foltokkal tarkázott; szeme alatt sárgás-fehér folt állott; arczorra feketeszürke.

A bozontos fark tövén vörösbarna, hátrább sárgás-szürke alapon fekete árnyalatú és közepe előtt a felső oldalán széles fekete foltot viselt; hegye tömött szőrű, fekete. A hasoldal szürkés fehér. Mojsisovics ebben a bőrben határozottan a nádi farkast vélte felismerni, én azonban sokkal valószínűbbnek tartom, hogy oly sakálbőr volt a kezei közt, melyen a túltengett fekete szőrözet az ősi alakra való visszaütésképen sávokba és sávalakú foltokba rendezkedett. Úgy látszik, Jeitteles volt az egyetlen szakbúvár, aki csakugyan látott magyarországi ún. nádi farkast, még pedig egy szt.-gothardi (vasmegyei) eleven példányt, mely 1866-ban a schönbruuni állatkertbe került, — e példány leírása azonban oly tökéletlen, hogy jobb rá sem térni.

A nádi farkas dolgában tehát a legsötétebb tájékozatlanságban vagyunk. Nem tudjuk, a farkasnak valamely határozott válfaját, vagy csak színbeli eltérését lássuk-e benne, — sőt még azt sem tudhatjuk, nem a sakál rejtőzik-e alatta ?! Bárhogy is álljon a dolog, azt csak beható kutatás és vizsgálódás utján lehet eldönteni s éppen azért kérjük vadászainkat, szíveskedjenek mindannak, a mi vidékükön «sakál», «nádi farkas», «farkas és róka korcsa», «kutya és róka korcsa» név alatt szóbeszéd tárgya, buzgón utánajárni, — ha áldozatok árán is — megszerezni és a Nemzeti Múzeum állattárába beküldeni. Nagy szolgálatot tesznek vele a tudománynak!

*Az afrikai sakál — mint már néhai trónörökösünk Rudolf főherczeg ő fensége hangsúlyozta — egészen más színezetű. Az a példány, melyet a múlt hetekben József Ágost főherczeg őfensége Algírban lőtt s dr. Lendl A. intézetében tömetett ki, még színezetében is a farkashoz hasonló, szennyes ordasszürke, helyenkint elmosódó fehér vegyitékkel és fekete foltos árnyalattal.

 

Írta: Méhely Lajos – A természet 1. évf. 20. sz. 7-9. (1898. június 15.)

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

Vadászat

Lezárt akta: orvvadászott

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A ceglédi nyomozók befejezték annak a 42 éves csemői férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint a tilalom ellenére lelőtt egy 2 éves őzsutát, ráadásul vadászlőfegyver engedéllyel sem rendelkezett.

Fotó: Rendőrség

A csemői vadásztársaság egyik képviselője tárcsázta a segélyhívót 2022. augusztus 16-án nem sokkal dél előtt, mivel a tanyája melletti gyümölcsös irányából feltételezhetően kispuskából leadott lövést hallott. Kövér gázzal a hang irányába indult autójával, majd az egyik dűlő sarkán egy 2 év körüli nyakon lőtt őzsuta friss tetemét találta. Ezzel egyidőben a közelben sietve távozott gépkocsijával a 42 éves csemői K. Ferenc, akit a rendőrök pár órával később otthonában elfogtak.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A nyomozók a férfi lakásában kutattak, lövedéket, esztergált hangtompító jellegű csövet, valamint 130 sörétólmot is találtak, mind lefoglalták.

Az ügyben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő megállapította, hogy a lefoglalt esztergált fémcső egy házilag készített hangtompító, melyen keresztül 22 Long Rifle kaliberű lőszer lőhető ki, ami megegyezik az őzből lefoglalt lövedék kilőtt elemével. Az igazságügyi fizikus szakértői vélemény szerint K. Ferenc bal kezének letapogatására használt mintahordozó felületén kimutathatók olyan, jellegzetes elemösszetételű szemcsék, melyet tűz-vagy gáz-riasztófegyver elsütésekor keletkeztek.

Fotó: Rendőrség

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága a hatályos végrehajtási rendelet értelmében az őzsuta értékét 100.000 forintban határozta meg.

A 42 éves férfi a kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében elmondta, hogy nem lőtt, egy petárdát dobott el, a vaddisznók miatt, tagadta, hogy bármilyen lőszere, vagy lövésre alkalmas eszköze volna.

Fotó: Rendőrség

A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a férfival szemben orvvadászat bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom

Vadászat

Vadász-gyermeknap: Hetedszerre sem unalmas

Print Friendly, PDF & Email

Vadász-gyermeknapot tarttak Várpalotán

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Ha van Veszprém vármegyében olyan, vadászathoz kapcsolódó közönségrendezvény, ami egyformán mozgat meg helyieket és távolabbról érkezőket, karon ülő kisgyereket és nagyszülőket, vadászokat és a vadat „csak” fogyasztókat, az egyértelműen a várpalotai vadász-gyermeknap!

Fotó: OMVK

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

Annak idején (a Vadászati Kultúra Napja rendezvény Keszthelyre való „költözése” után) merész vállalkozás volt teljesen új tematikájú eseményt hozni a Thury-vár ódon falai alá, az idő azonban igazolta azok elkötelezettségét és bátorságát, akik összefogása révén idén már hetedszer telt meg mosolygó gyermekarcokkal Várpalota belvárosa.

Mire a Bakony Vadászkürt Egylet tagjainak köszönhetően a hivatalos megnyitó kezdetét jelző kürtszignálok felharsantak, az egy négyzetméterre jutó kicsik száma csak egy óvodában lehetett volna nagyobb, mint a Thury-vár környékén.

Mint Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke köszöntőjében rámutatott: a vadászkamara az ifjúsági programja megvalósításán keresztül mindig is prioritásként kezelte a vadászat népszerűsítését a gyermekek, vagyis a jövő felnőttei körében. A várpalotai „vadásznap a gyerekekkel, gyereknap a vadászokkal” elnevezésű összejövetel bizonyította életképességét az elmúlt évek során, hiszen ha nincs koronavírus, idén már nyolcadszor ünnepelhetnénk együtt. Mindez nem volna lehetséges a támogatók, vagyis a kamara, a vadászszövetség, a Bakonyerdő és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Várpalota Város Önkormányzata, a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a főzőcsapatok nagylelkű közreműködése nélkül.

Katona Csaba alpolgármester úr a városi önkormányzat nevében mondott köszönetet azok felé, akik önzetlensége évről évre sokak számára teszi lehetővé egy önfeledt nap eltöltését Várpalotán, a vadászat égisze alatt. Mint rámutatott: ez az összejövetel sokak számára kedvező alkalom arra is, hogy legyőzzék a vadhústól való idegenkedésüket, hiszen amellett hogy a vadhús – megfelelő hozzáértéssel elkészítve – kulináris élményt nyújt, fogyasztása a háziállatok húsánál sok tekintetben egészségesebb.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A köszöntők elhangzása után került sor az elismerések, kitüntetések átadására. A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült – posztumusz – az év elején elhunyt Kötél László vadásztársunk. Az elismerést az özvegye vette át. Pál Lajos és Tóth Attila a vadászokért és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmével lett gazdagabb. Eckert Zoltán a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett példaértékű tevékenységével a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Csingervölgyi Vadásztársaság magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme, a szakma hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységét gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el.

Fotó: OMVK

A vár környékén és magában a várban egész nap térítésmentesen szolgálta a nagyszámú érdeklődő önfeledt kikapcsolódását a megszokott, vurstli jellegű szórakozáson (arcfestés, ugrálóvár, körhinta stb.) túl a lézeres lövészet, a hordozható planetárium, a Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság haditechnikai bemutatója, a solymászok és a vadászkutyások ismeretterjesztő előadásai valamint a Thury-vár és a környék történelmét bemutató kiállítások.

Fotó: OMVK

A főzőverseny résztvevői ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a vadász-gyereknapra ellátogató családok gasztronómiai tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Ha igaz a mondás, és az ő szívükhöz is a gyomrukon át vezet az út, akkor ez alkalommal is sikerült javítani a vadászok imázsát. Hogy a főzők munkája se maradjon elismerés nélkül, szakértő zsűri által odaítélt díjakkal gazdagabban térhettek haza a csapatok: Az Ősi Sárrét Vadásztársaság III., a Tési Fennsík Vt. valamint a Mesterszakácsok és Bazsi formáció II., a Hajag Vidéki Vt., a Diana Vadászhölgy Klub és a Csobánc Vt. I. díjjal lett gazdagabb. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A főzőverseny fődíját Rédei Zsolt nyerte el. (Fotó: OMVK)

Várpalota Város Nagydíját, a Várpalotai Bányász Horgász Egyesület a Bakonyerdő Zrt. különdíját, a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület a Verga nagydíját vihette haza. A főzőverseny nagydíját a családsegítő szolgálat és a várpalotai polgármesteri hivatal közös csapata, míg a főzőverseny fődíját a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságot képviselő Rédei Zsolt elnök vehette át a remekbeszabott gombás szarvasborjú pörköltért.

 

Forrás: OMVK

Tovább olvasom

Vadászat

Engedély nélkül tartott lőfegyvert – elfogták

Print Friendly, PDF & Email

Egy vépi férfi engedély nélkül tartott lőfegyvert. A TEK elfogta

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére, a Terrorelhárítási Központtal együttműködve fogták el a szombathelyi rendőrök a vasi férfit. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzését követően, a szombathelyi rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ 2023. május 24-én, a délelőtti órákban elfogott egy vépi férfit, aki engedély nélkül tartott lőfegyvert, valamint lőszereket.

A kutatás során a nyomozók egy lőfegyvert, valamint hozzá tartozó 140 darab lőszert, továbbá egy légfegyvert és hozzá tartozó 174 darab lőszereket is lefoglaltak. A férfit a szombathelyi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett. Vele szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom