Keressen minket

Vadászat

Visszanéző (1938): Mi a nádifarkas?

Print Friendly, PDF & Email

Éhrig Gyula cikket írt a nádifarkasról 1938-ban

Közzétéve:

Print Friendly, PDF & Email

Méhely Lajos-nak a nádifarkasról írt kitűnő cikke éppen negyven évvel ezelőtt, 1898-ban jelent meg »A Természeti első évfolyamában. »A nádifarkas dolgában tehát — írja Méhely — a legsötétebb tájékozatlanságban vagyunk. Nem tudjuk, a farkasnak valamely határozott válfaját vagy csak színbeli eltérését lássuk-e benne, sőt még azt sem tudhatjuk, nem a sakál rejtőzik-e alatta?! « Azóta nincs nyugta a szakembereknek, hogy világosságot derítsenek erre a kérdésre ; évenként, hol az egyik, hol a másik folyóiratban jelent meg egy-egy cikk a nádifarkasról, az így összeszedett adatok azonban sehogysem voltak elégségesek arra, hogy fellebbentsék a titokzatosság fátyolát nádifarkasunk faji mivoltáról, sőt a sokféle mende-monda még jobban összekuszálta ismereteinket. Az izgató kérdést napirenden tartotta lapjában Kittenberger Kálmán is, akivel együtt nyolc-tíz évvel ezelőtt bejártuk az ország egy részét, hogy az itt-ott kitömetett gyanús farkasokat megvizsgálhassuk. Az eredménytelenség nem csüggesztett el bennünket, lankadatlanul kutattunk tovább .

Fotó: A természet

Most egy éve nagy volt az izgalom a »Nimród-Vadászjság« szerkesztőségében, Kittenberger-rel vitatkoztam Nusser Lajos tyukodi elemi iskolai igazgató levelén, mit lőttek Tyúkodon, kutyát vagy sakált vagy nádifarkast? Kittenberger, bármennyire lelkesedett a dologért, tapasztalatai alapján csak bizalmatlan lehetett, jómagam várakozó álláspontra helyezkedtem. Írtunk Nusser igazgatónak, küldje el megtekintésre az Ecsedi-lápon lőtt furcsa állatot. Várakozással teli napok következtek, naponként kétszeri telefonbeszélgetéssel fűszerezve; nem volt nyugtunk, amíg a csomag meg nem érkezett. Azután ketten örültünk, mert az elejtett állat bizony sakál volt. Bőrét és koponyáját Nusser Lajos kérésünkre a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, s megkezdődött a munka, hogy pontos véleményt mondhassunk róla. A sakál mai hazánk területéről eddig csak a Heves megyei Debrőről volt ismeretes.

Néhányat lőttek a Szerémségben, Valpovón is ; a nyárdi erdőben (Eszék mellett, Verőce megyében) 1879 november 7.-én; Puszta-Petersliofon (Ruma mellett, Szerém megyében) 1890 december 23.-án ; Zupanja és Gradiste között Luknón (Szerem megyében) 1902 január 11.-én. Hirlz zágrábi egyetemi tanár legújabb adatai szerint a sakál nemcsak Cursola-szigetén és a Peljesac-félszigeten él, hanem Biograd és Zár a között a Tustica hegységben, különösen Kotari környékén, valamint Dalmácia és Horvátország tengerparti vidékein — a Velebitben — is mindenütt gyakori. Calinescu kutatásai szerint a sakál a román Dobrudsában (Ghidiciu, 1929) is előfordul.

A részletes összehasonlító vizsgálatokból kiderült, hogy a tyukodi sakál koponyája az eddig ismert sakálkoponyák között a legnagyobb. Ha ennek az állatnak csak a súlya lett volna nagyobb a többi sakálénál, csak azt mondhattuk volna, hogy jól táplált volt. Testsúlya azonban — 13 kiló — nem haladta meg a sakál átlagos súlyát, de koponyája mégis más mint a többié ; ez arra utal, hogy új alfajjal van dolgunk, amely hazánkban , az Alföld egykor végeláthatatlan nádasainak kedvező életterében, évszázadok-évezredek alatt alakult ki . Állatunkat Canis aureus hungaricus-nak neveztem el. A Brusina-éle (Canis aureus balcanicus) nevet nem használhattam, mert ezt a nevet a horvát és magyar sakálokra leírás nélkül alkalmazta és nem is látott magyar sakált. Ezzel a módszerrel pedig bárki, a föld területét papíron felosztva, előre elnevezheti a világ összes ezután felfedezendő, eddig még ismeretlen állatát. Mellőznöm kellett Mojsisovics-nak a nádifarkasra alkalmazott Canis lupus minor nevét is. Nem szólva arról, hogy ebben az esetben nádifarkasunkat Canis aureus minor, tehát »kis-sakál« névvel kellene illetnem, holott ez a legnagyobb, a sakálok között. Mojsisovics szentül hitte, hogy a nádifarkas kistermetű valódi farkas; hangoztatja azt is, hogy a nádifarkast sokszor összetévesztik a sakállal. Egy hiányos bőr alapján ismerteti is a nádifarkast, amely a leírás alapján lehetne sakál is, de hogy milyen, kicsi vagy nagy volt, azt a leírásból megállapítani nem lehet. Tehát Mojsisovics is csak nevet adott egy még ismeretlen állatnak. Okszerű volt a gondolat, hogy a magyar sakál azonos a nádifarkassal. Amikor először fejeztem ki ezt a gondolatot, valaki a »Nimród-Vadászujság«-ban azt mondta, hogy a régi magyar puszták emlékeivel összeforrott és Arany János által is megénekelt nádifarkasok emlékének a magyar állatbúvárok adjanak kegyelmet. De vájjon kegyeletsértő-e, ha kiderül, hogy a nádifarkas a magyar pusztákhoz edzett sakál volt? Aligha ! Jól tudom, hogy amióta Arany János »Toldi«-ját megírta, azóta magyarságunkhoz forrott annak minden egyes szava. Fadrusz János sem akart kegyeletsértő lenni, amikor remek szobrát, a nádifarkasokkal küzdő Toldit, megmintázta, pedig a nádifarkast — nagyon helyesen — inkább róka-, mint farkasnagyságúnak ábrázolta.

Fotó: A természet

A régi irodalmi adatokban feltűnik, hogy Arany János kútforrásában, Ilosvai Selymes Péter »Toldi«-jában egyáltalában nincs szó farkasról, még kevésbbé nádifarkasról. Ebből következik, hogy a költői mű keletkezésének idején a nép még ismerte a nádifarkast, csak azt nem tudtuk eddig, mit nevezett annak. A nádifarkast legelsőnek Kramer G. H. említi 1756-ban Elenchus Vegetabilium et Animalium per Austriam inferiorem observatorumc című munkájában, ahol a farkasról a következőket mondja: »Nagyobb erdőkben lakik, nádasokban, különösen a nezsideri-tó (Fertő-tó!) körül. Mivel a vadászok két változatot figyeltek meg, a nádasok közöttit — bár teste kisebb és szürkébb, mégis vadabb — nádifarkasnak nevezték. Főképpen hússal táplálkozik.« Hazai íróink közül megemlíti a nádifarkast Grossinger Ker. János 1793-ban, híres munkájának, az »Universa História Physica Regni Hungáriáét első kötetében. »Magyarországon a farkasok falkája nyilvánvaló a marhákban okozott károk és a számos farkasbőr folytán.

Minden télen csapatosan mutatkoznak, vannak egyenként vagy kettesben kóborlók. A nép nálunk kétfélét állapított meg, olyanokat, amelyek sűrű erdőben laknak és olyanokat, amelyek mocsarak nádasaiban egyedül élnek ; ezek valamivel kisebbek és kevésbé vadak, mint az erdeiek, azért kapták a nádtól a »nádi-farkas« hazai elnevezést. Ezek a Dunának, Drávának és Szávának szigeteit és a királyság mezőit (síkságait) lakják. A nagyobbak szétszórtan élnek az erdőkben; a legtöbb elbújik Dácia felé, a Meszeshegység és a Rézerdő erdeiben, bár az oláhok a farkaskölyköket gyakran elfogják. Az öreg és nagyon vad farkasokat a tiszántúliak »szakálos-farkas«-nak nevezik, ama dőre ítélet folytán, mintha a gonosz emberek farkasokká vagy kutyákká változnának.* Gáti István két évvel később, 1795-ben, »A természet históriája« című könyvében sokat összeír a farkasról, de a nádifarkast nem említi. Földi János »Természeti história« (1801) című könyvében már érdekesebb dolgot is közöl a farkasról, mert a szakállas farkasokról is megemlékszik. »’. . . A farkasok seregestül sokkal nagyobb állatokat, vaddisznókat és medvéket megtámadnak, éhségekben megeszik a nádat és a földet.

Kiássák a hólt testet is, és e féle valamelly Czinteremben való éjjeli megjelenések adhatott alkalmatosságot a Szakállas farkasokról való beszédre.« Nagyon talpraesetten ír a farkasról Kisszántói Pethe Ferenc 1815-ben megjelent »Természethistória és Mesterségtudomány * című könyvében, de a farkas leírásában sem a nádifarkast, sem a szakállas farkast nem említi. Annál figyelemreméltóbb, amit a sakálról ír! »Ez is ollyan kegyetlen, mint a nálunk esmeretes farkas, és ugyanazon ragadozói természet e van, a hólt testeket is kiássa. Es, minthogy valaha megeshetett, hogy ez Asiából hozzánkfelé tébojodott; inkább hihető, hogy ennek a nevétől támadt volna az a híres Szakállas farkasbeli szóbeszéd, mint-sem onnan, hogy a közönséges farkas a tzinterem körül forgott volna: mert miért is mondanák azt magyarul szakállasnak, és nem inkább ördög-farkasnak; ha, nem a Sakál névtől lett volna a mese?« A z idézetekből látjuk, hogy a »nádifarkas« név akkor bukkan fel az irodalomban, amikor a »Szakállas-farkas« név a mondák ködébe vész, amely név Pethe szerint eredetileg sakálos-farkas, vagyis sakál jelentésű lehetett. Mindenesetre érdekes volna a szakállas-farkas eredeti, régi jelentését még pontosabban kinyomozni, mert Pethe feltevése nem tökéletes bizonyíték arra, hogy a régi magyarok a sakált sakálosfarkas néven ismerték.

A KONUS FLAME hőkamerája, egyszerű könnyen kezelhető és ráadásul vízálló! (Fotó: Agro Jager News)

Érdemes ezzel a kérdéssel kapcsolatban megemlíteni, hogy Földi János a sakált »Sakál vagy török róka« néven ismerteti. Hajlandó lennék feltételezni, hogy a sakál név a török uralom idején jött hazánkba, vagyis török eredetű ; de ezt nem tudnám bizonyítani, mert a sakál szó eredetére vonatkozóan nem találtam semmiféle feljegyzést. A »Vadász és Versenylap« harmadik évfolyamába n (1859) Havas Sándor a következőket írja a farkasról: »A német szakírók, különösen a régebbiek, a farkasnak két nemét, erdei vagy hegyi (Wald-Wolf) és réti farkast (Sumpf oder Rohr-Wolf) különbözteti k meg ; minálunk is ezen kétféle elnevezés van szokásban, pedig természettanilag a kettő közt semmi különbség nincsen. Hogy vadászati szempontból sincs, arról kiki meggyőződhetik, ki Szabolcsban farkasokra vadászott.

Itt igen bajos volna, sőt nem is lehet a réti farkast az erdeitől megkülönböztetni, mert midőn az erdőt hajtják, valamellyik közel nádasba illan el, viszont midőn vadász, kopó vagy agarászlovak döbörgése a száraz vagy befagyott nádcseretből kizavarja, azonnal az erdőnek vagy cserjének veszi útját. És hogy forgáskor, midőn a szuka éjjelenként hosszúr a nyújtott kellemetlen vonítással híjjá össze maga kör é a lompos udvarlókat, az állítólagos két válfaj össze ne vegyülne, különösen itt, hol rét és erdő olly közel van egymáshoz , a farkasnak már kutyatermészeténél fogva sem tehet ő föl. Az sem áll, hogy a rétifarka s kisebb, alacsonyabb s vékonyab b volna, mint a hegyi- vagy erdei ; — láttam én egy pá r évvel ezelőtt Karcagon, mellynek közelében vagy 12 mértföldnyire nincs erdő, a kúnlaposi rétben egy juhászbojtár által a karámba n bottal agyonütött olly nagy farkast, kinyújtva-szaglója hegyétől, nyele szirmáig tökéletes öt láb hosszú, kitömve pedig olly vastag volt, mint egy jól meghízott sertés.

Ellenkezőleg tehát némelly szakemberek állításával, kik mindenben módfölött hajhásszák a különbségeket, a farkast pedig, mint mondám , alkalmasint csak mások leírása után ismerik, azt tapasztaltam, hogy az alföldi réti farkas, melly juhot, tulkot, tinót, csikót, lovat, ökröt, sertést bőven kap, majdnem erősebbre nő, mint az erdei vagy épen hegyi, mellynek a konczban nincs olly gazdag választéka. A falat bősége vagy hijány a véleményem szerint a farkasnál is az egyedüli tényező, melly a vadnak a külső kifejlését föltételezi. Az áll, hogy az úgynevezett réti farkas fakóbb színű szokott lenni, mint az, melly mindig erdőkön s bérceken kullog, ezt azonban csupán a nap hatásának tulajdoníthatni, mert a rét nem adván olly tökélete s árnyékot, mint az erdő, sőt eső ellen éppen nem védvén vadat, szőre okvetlenül megfakul, míg az erdők lakója a hűsben inkább megtartja barnább s itt-ott verhenyegessel vegyített hamvas színét.* Ez a valódi farkasokra (Canis lupus) vonatkozó megfigyelés azért igen nevezetes, mert Havas Sándor félszázaddal előbb tudta azt a rendszertani és állatföldrajzi alapszabályt, hogy egy állatfajnak ugyanazon a területen két egymástól különböző alfaja egyidőben nem élhet. Noha ezt a szabályt nem mondja ki , lényegét éles szemmel meglátja és helyesen indokolja.

Ma már éppen ennek a szabálynak az alapján is határozottan állíthatjuk, hogy a feltűnően kisebb termetű nádifarka s nem lehetett a közönséges farkas alföldi változata, alfaja, hanem csak egy, farkashoz hasonló más állat. A »Vadász és Versenylap« 3. kötetének vadászműszótár a szerint is : »Farka s kétféle van : hegyi és nádi. Ez utóbbi kisebb és gyávább az elsőnél. Különböző tájakon : féreg, ástyán vagy toportyánféreg, lesbeteg, ordas, réti kutyó ; tréfásan : erdei fülemile.« A régi irodalmi adatok alapján csak annyit mondhatunk, hogy a nádifarkas kétségtelenül kisebb volt a közönséges farkasnál ; a másik nevezetes eredmény az, hogy a magyar a neki idegen hangzású sakál, sakálosfarkas szót átalakított a szakállos farkassá, amivel  később nem tudott mit kezdeni, ezért képzeletbeli szörny lett belőle, amely lassanként a mondák ködébe vész. Más meghatároz ó adatok után kellett nyomozni, hogy megállapíthassuk, mi lehetett a nádifarka s ; sikerült két olyan adatra bukkannom, amelyből kétségtelenül megállapítható faji mivolta. A z egyik a nádifarkas nagyságára, helyesebben súlyára vonatkozó adat. Borovszky Károly 1932 január 28-án kelt levelében írja a következőket : »A vinkovcei erdőhivatalhoz tartozó jaminai és morovicsi erdőgondnokságok területén nagyon is honos volt a nádifarka s az 1900-as években. Bokor Róbert ottani volt erdőmester rokonommal sokat beszéltünk a nádifarkasokról. Sohasem említette, hogy ritkák. Közönségeseknek minősítette, mint amelyekből igen sok volt, legalább akkoriban, a Száva mentén lévő nádasokban és erdőségekben.

Bokor erdőmester részéről a vinkovcei nádifarkasok súlya 12—25 kilogrammosoknak jeleztetett, míg a szerémségi farkasok súlyát 30—40 kilogrammosoknak állapított a meg.« . . . « A kalocsai érsekséghez tartozó dunamenti Rezét pusztára voltam meghíva 1906-ban szarvasbőgésre. Egy alkalommal sikerült, hirtelen előttem termett, farkaskutyának nézett állatra lövést tennem; mert megsebesítettem, kerestettem. Napok múlva találtuk meg hasznavehetetlen állapotban. Nádifarkas volt, szintén csapott farral; legfeljebb 12—15 kilogrammos lehetett. Hím volt.« Tehát Borovszky és Bokor nádifarkas súlyadatai csaknem egyezőek a sakál súly adataival. A »csapott far« is inkább illik a sakálra, mint a farkasra. A legnevezetesebb bizonyíték a nádifarkas sakál mivoltára azonban az Ötömösi Geréby család birtokában levő, nádifarkasvadászatot ábrázoló kép.

Fotó: A természet

Néhai Ötömösi Geréby Pál az 1830-as és 40-es években (a pontos évszám ismeretlen) a pestmegyei Adacson nádifarkasvadászatot rendezett; ezen egy olasz festő barátja is résztvett és a vadászatot három képen örökített e meg. A képek közül az első a hajtás kezdeté t ábrázolja. A második képen két agár viaskodik egy nádifarkassal. Ebből a nádifarka s faji mivolta nem állapítható meg. Annál érdekesebb a harmadik kép; ezen az egyik lovász félkarján cipeli a guzsbakötött nádifarkast. Feltűnő a nádifarkas túlrövid farka; nemcsak rövid és bozontos, hanem tompán lecsapott is, vagyis olyan, mint a sakálé. A másik érdemes megjegyezni való dolog, hogy egy 40—50-kilós élő farkast még guzsbakötve sem lehet könnyen, félkézzel hazacipelni! Ezzel szemben a sakál mindössze 10—13 kilót nyom; ilyen súlyú állatot már el lehet félkézzel vinni.

Az egyetlen hiteles nádifarkasképünk tanúság a szerint tehát az állat rövid-, tompafark ú és könny ű volt. Ilyen farkasféle csak egy élhetett hazánkban, éspedig a sakál. Ebből következik, hogy a sakált a magyarság nádifarkas néven ismerte. A nádifarkas sokáig elkerülhette a szakemberek figyelmét. Vajjon miért? Mert aki ismerte, durva gereznája miatt semmire sem becsülte; ha elejtette, ott hagyta veszni, ahol meglőtte. Aki nem ismerte, kóborkutyának nézte; agyonlőtt kutyákkal nem szokás dicsekedni, azt ma sem szokás hazavinni. Mire ráeszméltünk, mi lehet a nádifarkas, azt mondhattuk: volt, nincs, a terjedő közművelődés elseperte az Alföld nádasaival együtt. Csoda, hogy akár csak egy akadt belőle! Én azonban erősen hiszem, hogy ahol egy volt, ott több is lesz, éppen ezért kérem, a rókához hasonló, fehértorkú, rövid, bozontos, lecsapott-farkú, gyanú s »kóbor ebek«-et küldjék be megtekintésre a Nemzeti Múzeumba .

Írta: Éhik Gyula dr. –  A természet 1938. március, 34. évf. 3. sz.  59-63.

Fényképek forrása: Tankovics Zsolt természetfotós

***

A cikk teljes tartalma (szöveg és kép) a linkre mutató hiperhivatkozással, és ugyanazon cím feltüntetésével felhasználható, bárki számára előzetes engedélykérés nélkül is.

Hirdetni szeretne? Itt jelentkezzen: marketing@agrojager.hu

Vadászat

Lezárt akta: orvvadászott

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A ceglédi nyomozók befejezték annak a 42 éves csemői férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint a tilalom ellenére lelőtt egy 2 éves őzsutát, ráadásul vadászlőfegyver engedéllyel sem rendelkezett.

Fotó: Rendőrség

A csemői vadásztársaság egyik képviselője tárcsázta a segélyhívót 2022. augusztus 16-án nem sokkal dél előtt, mivel a tanyája melletti gyümölcsös irányából feltételezhetően kispuskából leadott lövést hallott. Kövér gázzal a hang irányába indult autójával, majd az egyik dűlő sarkán egy 2 év körüli nyakon lőtt őzsuta friss tetemét találta. Ezzel egyidőben a közelben sietve távozott gépkocsijával a 42 éves csemői K. Ferenc, akit a rendőrök pár órával később otthonában elfogtak.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A nyomozók a férfi lakásában kutattak, lövedéket, esztergált hangtompító jellegű csövet, valamint 130 sörétólmot is találtak, mind lefoglalták.

Az ügyben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő megállapította, hogy a lefoglalt esztergált fémcső egy házilag készített hangtompító, melyen keresztül 22 Long Rifle kaliberű lőszer lőhető ki, ami megegyezik az őzből lefoglalt lövedék kilőtt elemével. Az igazságügyi fizikus szakértői vélemény szerint K. Ferenc bal kezének letapogatására használt mintahordozó felületén kimutathatók olyan, jellegzetes elemösszetételű szemcsék, melyet tűz-vagy gáz-riasztófegyver elsütésekor keletkeztek.

Fotó: Rendőrség

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Vadászati Hatósága a hatályos végrehajtási rendelet értelmében az őzsuta értékét 100.000 forintban határozta meg.

A 42 éves férfi a kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Védekezésében elmondta, hogy nem lőtt, egy petárdát dobott el, a vaddisznók miatt, tagadta, hogy bármilyen lőszere, vagy lövésre alkalmas eszköze volna.

Fotó: Rendőrség

A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a férfival szemben orvvadászat bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom

Vadászat

Vadász-gyermeknap: Hetedszerre sem unalmas

Print Friendly, PDF & Email

Vadász-gyermeknapot tarttak Várpalotán

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

Ha van Veszprém vármegyében olyan, vadászathoz kapcsolódó közönségrendezvény, ami egyformán mozgat meg helyieket és távolabbról érkezőket, karon ülő kisgyereket és nagyszülőket, vadászokat és a vadat „csak” fogyasztókat, az egyértelműen a várpalotai vadász-gyermeknap!

Fotó: OMVK

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, (Ábra: OMVK)

Annak idején (a Vadászati Kultúra Napja rendezvény Keszthelyre való „költözése” után) merész vállalkozás volt teljesen új tematikájú eseményt hozni a Thury-vár ódon falai alá, az idő azonban igazolta azok elkötelezettségét és bátorságát, akik összefogása révén idén már hetedszer telt meg mosolygó gyermekarcokkal Várpalota belvárosa.

Mire a Bakony Vadászkürt Egylet tagjainak köszönhetően a hivatalos megnyitó kezdetét jelző kürtszignálok felharsantak, az egy négyzetméterre jutó kicsik száma csak egy óvodában lehetett volna nagyobb, mint a Thury-vár környékén.

Mint Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke köszöntőjében rámutatott: a vadászkamara az ifjúsági programja megvalósításán keresztül mindig is prioritásként kezelte a vadászat népszerűsítését a gyermekek, vagyis a jövő felnőttei körében. A várpalotai „vadásznap a gyerekekkel, gyereknap a vadászokkal” elnevezésű összejövetel bizonyította életképességét az elmúlt évek során, hiszen ha nincs koronavírus, idén már nyolcadszor ünnepelhetnénk együtt. Mindez nem volna lehetséges a támogatók, vagyis a kamara, a vadászszövetség, a Bakonyerdő és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Várpalota Város Önkormányzata, a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a főzőcsapatok nagylelkű közreműködése nélkül.

Katona Csaba alpolgármester úr a városi önkormányzat nevében mondott köszönetet azok felé, akik önzetlensége évről évre sokak számára teszi lehetővé egy önfeledt nap eltöltését Várpalotán, a vadászat égisze alatt. Mint rámutatott: ez az összejövetel sokak számára kedvező alkalom arra is, hogy legyőzzék a vadhústól való idegenkedésüket, hiszen amellett hogy a vadhús – megfelelő hozzáértéssel elkészítve – kulináris élményt nyújt, fogyasztása a háziállatok húsánál sok tekintetben egészségesebb.

A boltot a fényképre kattintva lehet elérni!

A köszöntők elhangzása után került sor az elismerések, kitüntetések átadására. A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült – posztumusz – az év elején elhunyt Kötél László vadásztársunk. Az elismerést az özvegye vette át. Pál Lajos és Tóth Attila a vadászokért és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmével lett gazdagabb. Eckert Zoltán a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett példaértékű tevékenységével a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Csingervölgyi Vadásztársaság magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme, a szakma hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységét gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el.

Fotó: OMVK

A vár környékén és magában a várban egész nap térítésmentesen szolgálta a nagyszámú érdeklődő önfeledt kikapcsolódását a megszokott, vurstli jellegű szórakozáson (arcfestés, ugrálóvár, körhinta stb.) túl a lézeres lövészet, a hordozható planetárium, a Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság haditechnikai bemutatója, a solymászok és a vadászkutyások ismeretterjesztő előadásai valamint a Thury-vár és a környék történelmét bemutató kiállítások.

Fotó: OMVK

A főzőverseny résztvevői ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a vadász-gyereknapra ellátogató családok gasztronómiai tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Ha igaz a mondás, és az ő szívükhöz is a gyomrukon át vezet az út, akkor ez alkalommal is sikerült javítani a vadászok imázsát. Hogy a főzők munkája se maradjon elismerés nélkül, szakértő zsűri által odaítélt díjakkal gazdagabban térhettek haza a csapatok: Az Ősi Sárrét Vadásztársaság III., a Tési Fennsík Vt. valamint a Mesterszakácsok és Bazsi formáció II., a Hajag Vidéki Vt., a Diana Vadászhölgy Klub és a Csobánc Vt. I. díjjal lett gazdagabb. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A főzőverseny fődíját Rédei Zsolt nyerte el. (Fotó: OMVK)

Várpalota Város Nagydíját, a Várpalotai Bányász Horgász Egyesület a Bakonyerdő Zrt. különdíját, a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület a Verga nagydíját vihette haza. A főzőverseny nagydíját a családsegítő szolgálat és a várpalotai polgármesteri hivatal közös csapata, míg a főzőverseny fődíját a Sümegi Kinizsi Vadásztársaságot képviselő Rédei Zsolt elnök vehette át a remekbeszabott gombás szarvasborjú pörköltért.

 

Forrás: OMVK

Tovább olvasom

Vadászat

Engedély nélkül tartott lőfegyvert – elfogták

Print Friendly, PDF & Email

Egy vépi férfi engedély nélkül tartott lőfegyvert. A TEK elfogta

Published

on

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére, a Terrorelhárítási Központtal együttműködve fogták el a szombathelyi rendőrök a vasi férfit. A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzését követően, a szombathelyi rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ 2023. május 24-én, a délelőtti órákban elfogott egy vépi férfit, aki engedély nélkül tartott lőfegyvert, valamint lőszereket.

A kutatás során a nyomozók egy lőfegyvert, valamint hozzá tartozó 140 darab lőszert, továbbá egy légfegyvert és hozzá tartozó 174 darab lőszereket is lefoglaltak. A férfit a szombathelyi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett. Vele szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

Forrás: Rendőrség

Tovább olvasom